مدارس در آینده
دسته‌بندی نشده

مدارس در آینده چگونه خواهد بود؟

در حال حاضر شیوه تدریس و سیستم آموزشی فعلی پاسخگوی نیازهای دانش آموزان در آینده نیست. این یک ایده استارتاپی برای مکس ونتیلا بود که

اهداف دوره ابتدایی
والدین

واقعا اهداف دوره ابتدایی چیست؟

آشنایی با اهداف : اعتقادی، اخلاقی، علمی و آموزشی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، زیستی، سیاسی، اقتصادی در دوره ابتدایی که باید توسط معلمان به وقوع بپیوندد.